Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
  • SVE GODINE
  • 2020.
  • 2019.
  • 2018.
  • 2017.
  • 2016.
  • 2015.
  • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Obavezu popisa zaliha akciznih proizvoda sa stanjem na dan 31. decembra 2020. godine ima samo proizvođač akciznih proizvoda (u skladu sa izmenama Zakona o akcizama)

22. 12. 2020.

Narodna skupština usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama koji je objavljen u Službenom glasniku RS, broj 153/20 od 21. decembra 2020. godine. Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se od 1. januara 2021. godine

Izuzetak od prethodno navedenog odnosi se na usvojenu izmenu člana 26. Zakona o akcizama, koja počinje da se primenjuje od dana stupanja na snagu Zakona, tj. od 29. decembra 2020. godine, iz koje proizlazi da obavezu popisa akciznih proizvoda sa stanjem na dan 31. decembra 2020. godine imaju samo proizvođači akciznih proizvoda

Naime, prema izmenjenom članu 26. Zakona o akcizama proizlazi da od 31. decembra 2020. godine obavezu popisa zatečenih akciznih proizvoda u svim skladištima, uključujući i akcizna skladišta, posebno po svakoj vrsti akciznog proizvoda, imaju samo proizvođači akciznih proizvoda, kao i obavezu da popisne liste dostave nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave najkasnije do 31. januara naredne godine. 

Prema dosadašnjem rešenju, obavezu popisa na dan 31. decembra kalendarske godine imali su svi obveznici akcize iz člana 6. Zakona o akcizama, dok u skladu sa novousvojenom odredbom, ovu obavezu imaju samo proizvođači akciznih proizvoda.  

U skladu s navedenim, samo proizvođači akciznih proizvoda dužni su da na dan 31. decembra 2020. godine izvrše popis zatečenih akciznih proizvoda u svim skladištima, uključujući i akcizna skladišta, posebno po svakoj vrsti akciznog proizvoda, uz obavezu da popisne liste dostave nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave najkasnije do 31. januara 2021. godine.