Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
  • SVE GODINE
  • 2020.
  • 2019.
  • 2018.
  • 2017.
  • 2016.
  • 2015.
  • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Objavljeno je Objašnjenje MF u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2020. godinu (osvrt na uticaj poreza i doprinosa čija je dospelost odložena)

17. 3. 2021.

Kao i prethodnih godina, Ministarstvo finansija je objavilo objašnjenje i primer načina obračuna godišnjeg poreza na dohodak građana i iskazivanja podataka u poreskoj prijavi na Obrascu PPDG-2R, odnosno Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2020. godinu (u nastavku: Objašnjenje) broj 413-00-3/2021-04 od 9. 3. 2021. godine.

Posebno ističemo da je u Objašnjenju precizirano postupanje onih obveznika godišnjeg poreza na dohodak građana za 2020. godinu, po osnovu čijih zarada, odnosno prihoda od samostalne delatnosti je privredni subjekt ostvario pravo na odlaganje dospelosti za plaćanje poreza i doprinosa i pravo na odlaganje plaćanja u propisanim rokovima, u skladu sa sledećim propisima:

Naime, ovi obveznici za potrebe utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak građana na Obrascu PPDG-2R pod red. br. 3.1.2, 3.3.2, 3.3.3. i 3.3.5. iskazuju podatke o porezu i doprinosima, koji sadrže i iznos poreza i doprinosa za koje je privredni subjekt ostvario pravo na odlaganje dospelosti za plaćanje i pravo na odlaganje plaćanja u propisanim rokovima. Drugim rečima, obračunati porezi i doprinosi, čija je dospelost plaćanja odložena u skladu sa navedenim propisima, iskazuju se u poreskoj prijavi PPDG-2R na isti način kao da su plaćeni.

Osim toga, ukazujemo da je u Objašnjenju navedeno da se iznos, koji je u 2020. godini obvezniku isplaćen po osnovu povraćaja više plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, uračunava u dohodak koji se oporezuje godišnjim porezom za 2020. godinu. U vezi sa navedenim, podsećamo da je Ministarstvo finansija u svom Mišljenju broj 011-00-24/21-04 od 18. 1. 2021. opredelilo stav da se pravo na povraćaj više plaćenog iznosa doprinosa (iznad najviše godišnje osnovice doprinosa) ne može ostvariti sve dok ukupan iznos doprinosa ne bude plaćen. Prema tome, podatak o iznosu doprinosa iz osnovice koja prelazi iznos najviše godišnje osnovice za 2020. godinu, čija je dospelost plaćanja odložena u skladu sa navedenim propisima, ne iskazuje se u polju 3.11. poreske prijave PPDG-2R za 2020. godinu.

Međutim, u Objašnjenju nije precizirano sporno pitanje na koji način podatke u Obrascu PPDG-2R iskazuje obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana koji se smatra kvalifikovanim novozaposlenim, o čemu smo pisali u časopisu Porezi i računovodstvo broj 2/21, str. 5.

Na kraju, podsećamo da smo elemente za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2020. godinu dali u vesti od 26. 2. 2021. godine, a da se poreska prijava podnosi najkasnije do 17. maja 2021. godine