Objavljeni su nacrti zakona o izmenama i dopunama zakona iz oblasti poreza na dohodak građana i doprinosa

22. 11. 2020.

Na sajtu Ministarstva finansija objavljeni su:

 1. Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i
 2. Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje,

sa pozivom da se sugestije i primedbe dostave najkasnije do 23. novembra. 

U nastavku samo ukratko ukazujemo na najvažnije predložene izmene i dopune navedenih zakona:

 1. povećava se neoporezivi iznos zarade sa 16.300 na 18.300 dinara mesečno;
 2. produžava se važenje starih olakšica (čl. 21v i 21d ZPDG);
 3. proširuje se pojam poslodavca za potrebe ostvarivanja prava na olakšicu za tzv. kvalifikovana novozaposlena lica;
 4. predviđa se novi način oporezivanja prihoda fizičkih lica koja su iz inostranstva upućena na rad;
 5. kod domaćeg privrednog subjekta obaveštenje o opredeljenju za isplatu lične zarade dostavljaće se u elektronskom obliku;
 6. prihodom od kapitala smatraće se i prihod po osnovu vlasništva nad investicionom jedinicom alternativnog investicionog fonda;
 7. proširuje se predmet oporezivanja porezom na kapitalni dobitak, između ostalog i na prava na digitalnoj imovini i uvode se nova poreska oslobođenja po tom osnovu;
 8. definiše se izuzimanje od oporezivanja dobitaka od posebnih igara na sreću;
 9. uvodi se pravo na poreski kredit na račun godišnjeg poreza na dohodak građana po osnovu ulaganja u alternativni investicioni fond, odnosno po osnovu kupovine investicione jedinice alternativnog investicionog fonda;
 10. proširuje se krug lica koja imaju obavezu plaćanja poreza po odbitku po osnovu prihoda od kapitala ako je isplatilac otvoreni investicioni fond, odnosno alternativni investicioni fond koji nemaju svojstvo pravnog lica.

Usvajanje izmena i dopuna navedenih zakona očekuje se tokom decembra ove godine, sa primenom od 1. januara 2021. godine.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.