Objavljen je Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika

16. 11. 2020.

Na osnovu člana 15v Zakona o porezu na dohodak građana (u nastavku: ZPDG), ministar finansija doneo je Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika (u nastavku: Pravilnik). Odredbe člana 15v ZPDG primenjuju se od 1. marta 2020. godine.

Podsećamo da se ove odredbe odnose na poresku olakšicu u vidu smanjenja osnovice poreza i doprinosa na zarade za 70% za tzv. novonastanjene obveznike.

Pravilnik je trebalo da bude donet najkasnije sredinom aprila ove godine, odnosno u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu izmena i dopuna ZPDG koje su izvršene krajem prošle godine, o kojima smo detaljno pisali u časopisu Porezi i računovodstvo broj 12/19, str. 5. Imajući u vidu da bez Pravlinika, koji je donet sa zakašnjenjem od sedam meseci, navedene odredbe člana 15v nisu mogle da se primene u praksi, tek se sada stvaraju uslovi za primenu ove olakšice.

Pravilnik je objavljen u Sl. glasniku RS, broj 137/20 od 13. 11. 2020. i stupio je na snagu 14. 11. 2020. godine.

Pravilnikom se bliže propisuje način ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika, za zaradu koju ostvaruje po osnovu radnog odnosa na neodređeno vreme sa kvalifikovanim poslodavcem, saglasno članu 15v ZPDG. O dokazima kojima se potvrđuje ispunjenost uslova iz odredbi člana 15v ZPDG i o ostalim detaljima koji su propisani za primenu ove olakšice detaljno ćemo pisati u časopisu Porezi i računovodstvo broj 12/20.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.