Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Obaveštenje Poreske uprave u vezi sa prihvatanjem novih direktnih davanja (osvrt na status privrednih subjekata koji ne isplate zarade za februar do kraja marta)

1. 3. 2021.

Kao što smo to i najavili u časopisu Porezi i računovodstvo broj 3/21, u tekstu na str. 5, na sajtu Poreske uprave objavljeno je Obaveštenje u vezi primene Uredbe o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima (u nastavku: Obaveštenje), u okviru kojeg su date instrukcije:

 • za podnošenje Izjave o prihvatanju isplate direktnih davanja u skladu sa Programom;
 • u vezi sa izborom poslovne banke;
 • za podnošenje poreske prijave na Obrascu PPP-PD, uplate poreza i doprinosa i isplate zarade kroz primere.

U nastavku ukazujemo na najvažnije, sa posebnim osvrtom na (ne)mogućnost isplate direktnih davanja privrednim subjektima koji usled nedostatka sredstava ne isplate zaradu do poslednjeg dana u martu za februar 2021. godine, već podnesu prijavu samo za obračun doprinosa na najnižu osnovicu. 

Izjava o prihvatanju isplate direktnih davanja

Privredni subjekt koji se odluči za korišćenje direktnih davanja propisanih Programom prihvata isplatu tako što daje posebnu izjavu na portalu Poreske uprave ePorezi, za šta je neophodno posedovanje kvalifikovanog sertifikata (tako što nakon izbora obveznika u delu Izbor prijave, odabira opciju Izbor poslovne banke (IPB) i Izjava o prihvatanju isplate direktnih davanja (IPDD).

Dakle, kao što smo to objasnili u pomenutom tekstu i na treningu koji smo održali 19. februara, davanje Izjave o prihvatanju isplate direktnih davanja potpuno je nezavisno od podnošenja poreske prijave na Obrascu PPP-PD za odgovarajući poreski period. Tako, na primer privredni subjekt koji je 26. februara ili 1. marta podneo poresku prijavu na Obrascu PPP-PD sa obračunatim porezom i doprinosima za zarade i naknade zaposlenih za februar 2021. godine, naknadno i nezavisno od toga, ukoliko to želi i ukoliko ispunjava propisane uslove, daje izjavu o prihvatanju isplate prve tranše direktnog davanja (koja će mu biti isplaćena u aprilu) na portalu Poreske uprave ePorezi, ali svakako ne kasnije od 31. marta 2021. godine.

Još jednom podsećmo da se Izjava daje posebno za isplatu svakog direktnog davanja u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje direktno davanje, a najkasnije do poslednjeg dana u tom mesecu.

Privrednim subjektima koji ne podnose Obrazac PPP-PD, odnosno koji nemaju zaposlene i nisu preduzetnici, odnosno preduzetnici poljoprivrednici koji su se opredelili za isplatu lične zarade, direktna davanja se isplaćuju bez davanja izjave o prihvatanju isplate direktnih davanja u rokovima i na način propisan Programom.

Izbor poslovne banke

Privredni subjekti koji u momentu stupanja na snagu Programa imaju otvorene tekuće račune kod više banaka dužni su da najkasnije 25. marta 2021. godine, putem elektronskih servisa Poreske uprave, dostave podatak o nazivu banke kod koje će biti otvoren namenski račun.

Odabir poslovne banke vrši se preko portala Poreske uprave ePorezi, za šta je neophodno posedovanje kvalifikovanog sertifikata (na početnoj strani portala e-porezi nakon izbora obveznika u delu Izbor prijave, bira se opcija Izbor poslovne banke i Izjava o prihvatanju isplate direktnih davanja).

Privredni subjekti koji u momentu stupanja na snagu Programa imaju otvorene tekuće račune kod jedne banke, nisu dužni da dostave podatak o nazivu banke, odnosno njima će biti otvoren namenski račun kod te banke.

Isplata direktnih davanja privrednim subjektima koji usled nedostatka sredstava ne isplate zaradu do poslednjeg dana u martu za februar 2021. godine

U Obaveštenju Poreske uprave dat je primer podnošenja poreske prijave na Obrascu PPP-PD, uplate poreza i doprinosa i isplate zarade za situaciju u kojoj poslodavac koji je prihvatio isplatu direktnih davanja u skladu sa Programom usled nedostatka sredstava ne isplati zaradu do poslednjeg dana u martu za februar 2021. godine (kada je dužan da najkasnije do tog roka obračuna i uplati doprinose za prethodni mesec na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa iz člana 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje).

Ovaj poslodavac prema instrukcijama Poreske uprave, pored davanja Izjave o prihvatanju direktnih davanja, podnosi za februar 2021. godine dve poreske prijave na Obrascu PPP-PD (do kraja marta), prvu poresku prijavu u kojoj će biti iskazani obračunati doprinosi na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa za zaposlene (sa rokom dospeća za uplatu doprinosa 31. mart 2021. godine) i nakon toga drugu poresku prijavu (isto do kraja marta) za datumom plaćanja u aprilu 2021. godine u kojoj će iskazati porez obračunat na iznos zarade zaposlenih u neto iznosu 15.420,12 dinara (bruto 22.040 dinara), a koju isplatiti u aprilu po dobijanju direktnog davanja.

Inače, prilikom podnošenja poreske prijave na Obrascu PPP-PD poslodavac koji raspolaže sredstvima za isplatu zarada podatke u pogledu obračuna poreza i doprinosa za zarade i naknade zarada zaposlenih unosi na redovan način, u vezi sa čime smo dali objašnjenja u časopisu Porezi i računovodstvo broj 3/21, u tekstu na str 5. Pored toga, primere obračuna poreza i doprinosa za zarade zaposlenih dali smo u istom broju časopisa u tekstu na str. 23.