Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Nove delatnosti koje će biti oslobođene obaveze evidentiranja prometa preko fiskalnih uređaja - u skladu sa izmenama uredbe Vlade

2. 12. 2021.

Na upravo održanoj sednici Vlade Republike Srbije (2. decembra 2021. godine) doneta je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja (u nastavku: Uredba). Uredba će biti objavljena u narednom broju Službenog glasnika RS, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Izmenama i dopunama Uredbe izvršene su promene po pitanju (ne)postojanja obaveze evidentiranja prometa na malo kod sledećih delatnosti:

 • 51.10 - Vazdušni prevoz putnika;
 • 52.21 - Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju;
 • 92 - Kockanje i klađenje.

Uredbom se propisuje da se u okviru delatnosti 51.10 - Vazdušni prevoz putnika, obveznici oslobode obaveze evidentiranja prometa, ali samo u delu koji se odnosi na međunarodni prevoz putnika.

Uredbom se propisuje da se u okviru delatnosti 52.21 - Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju, od obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja oslobode samo delatnosti koje se odnose na naplatu i održavanje:

 • puteva, mostova i tunela;
 • parkirališta ili garaža, parkirališta za bicikle, zimskog smeštaja prikolica i dr. koja se naplaćuju putem trećih lica, odnosno telekomunikacionih operatora.

Kada je u pitanju delatnost 92 - Kockanje i klađenje, Uredbom se propisuje da se pomenuta delatnost, izuzme od obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja u delu koji se odnosi na igre na sreću čiji je priređivač Državna lutrija Srbije, kao i za igre na sreću za koje priređivač u elektronskoj formi dostavlja podatke o izvršenom prometu organu nadležnom za igre na sreću, u skladu sa propisima.

Uredbom je propisano i da su obveznici fiskalizacije, koji nisu oslobođeni obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, u skladu sa Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređajadužni da do 30. aprila 2022. godine usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona o fiskalizaciji i podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona.

Stara Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, koja je doneta na osnovu Zakona o fiskalnim kasama, prestaje da važi 1. maja 2022. godine.

Detaljna objašnjenja o navedenim izmenama i svim drugim aktuelnim i spornim pitanjima iz oblasti fiskalizacije daćemo na predstojećem treningu koji se održava 17. decembra. 

PRIJAVA ZA TRENING