Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
  • SVE GODINE
  • 2020.
  • 2019.
  • 2018.
  • 2017.
  • 2016.
  • 2015.
  • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Način na koji tzv. frilenseri ostvaruju prava po osnovu plaćenih doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje

11. 5. 2021.

Jedno od pitanja koje je postavljeno na upravo održanom treningu glasilo je: Na koji način će frilenseri koji nigde nisu prijavljeni moći da ostvaruju prava iz PIO i zdravstvenog osiguranja, s obzirom na to da će plaćati ove doprinose?

​Prema odredbi člana člana 50. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, u staž osiguranja računa se vreme za koje je osiguranik (lice koje obavlja poslove po osnovu ugovora o delu odnosno poslove po osnovu autorskog ugovora, kao i poslove po osnovu drugih ugovora, kod kojih za izvršen posao ostvaruje naknadu), ostvario ugovorenu naknadu za koju je plaćen doprinos. Staž osiguranja iz stava 1. ovog člana srazmerno se utvrđuje na taj način što se iznos ugovorene naknade na koju se plaća porez u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana deli sa najnižom osnovicom za plaćanje doprinosa koja važi u momentu uplate doprinosa, u skladu sa zakonom.

Prema tome, doprinos za PIO koji je plaćen od lica koje obavlja poslove po osnovu navedenih ugovora ulazi u matičnu evidenciju za potrebe utvrđivanja osnovice za penziju.

Prema odredbi člana 11. stav 1. tačka 16) Zakona o zdravstvenom osiguranju, osiguranici su između ostalih i lica koja obavljaju poslove po osnovu ugovora o delu, autorskog ugovora, ugovora o porodičnom smeštaju prema propisima o socijalnoj zaštiti, ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju uz naknadu, kao i po osnovu drugih ugovora kod kojih se za izvršen posao ostvaruje naknada, odnosno nagrada (u daljem tekstu: ugovorena naknada).

Prema tome, lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu po osnovu navedenih ugovora imaju status osiguranika i samim tim imaju odgovarajući obim prava na zdravstvenu zaštitu, ukoliko su doprinosi plaćeni. Obim prava na zdravstvenu zaštitu utvrđuje nadležna filijala Fonda RFZO i obvezniku izdaje odgovarajuću ispravu o osiguranju.

Snimak treninga može da se pogleda na stranicama društvenih mreža Facebook i You Tube, preko sledećih linkova: 

https://www.youtube.com/watch?v=EOYmxsKyIwE&list=PL1MuM9WJ-j9Gmw2AUQQRkCBsVhZ4IaCnd

https://www.facebook.com/pktatic