Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
  • SVE GODINE
  • 2020.
  • 2019.
  • 2018.
  • 2017.
  • 2016.
  • 2015.
  • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Izmenom Zakona o akcizama propisan je novi način obračuna akcize na jaka alkoholna pića

27. 5. 2021.

Narodna skupština Republike Srbije, na sednici održanoj 27. maja 2021. godine, usvojila je Zakon o izmeni Zakona o akcizama. Ovaj zakon biće objavljen u narednom broju Službenog glasnika RS (najverovatnije broj 53/21 od 28. maja 2021. godine), a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Izmenom člana 12a Zakona o akcizama, propisano je da se akciza na jaka alkoholna pića plaća u iznosu od 46.250,00 dinara na jedan hektolitar čistog alkohola meren na temperaturi od 20°C, a da se akciza obračunava tako što se osnovica množi brojem koji označava zapreminu alkohola izraženu u hektolitrima u gotovom proizvodu. Ovo znači da se sva jaka alkoholna pića, nezavisno od sirovina od kojih se proizvode i sadržaja etanola, oporezuju prema sadržanom procentu čistog alkohola merenom na temperaturi od 20°S u tom gotovom proizvodu, čime se vrši izjednačavanje poreskog tretmana svih jakih alkoholnih pića. Na ovaj način u potpunosti se gubi razlika u fiskalnom opterećenju (akciza + PDV) između različitih vrsta jakih alkoholnih pića – pod uslovom da sadrže isti procenat alkohola.

Prema do sada važećem zakonskom rešenju, akciza na jaka alkoholna pića plaćala se u apsolutnom iznosu na jedan litar alkoholnog pića nezavisno od alkoholne jačine izražene u % vol. alkohola u zapremini pića, dok se prema novom rešenju akciza plaća u apsolutnom iznosu od 46.250,00 dinara na jedan hektolitar čistog alkohola meren na temperaturi od 20°S. 

Dakle, iznos akcize na jaka alkoholna pića zavisi od procenta alkohola u gotovom proizvodu, tako da što je procenat čistog alkohola u gotovom proizvodu veći, plaća se i viši iznos akcize, i obrnuto: na alkoholno piće sa manjim procentom alkohola plaća se i manja akciza.

Prema odredbi člana 5. Zakona o izmeni Zakona o akcizama propisana je obaveza proizvođača jakih alkoholnih pića koji na dan stupanja na snagu ovog zakona imaju proizvedena alkoholna pića iz člana 12a stav 1. tač. 1)–3) Zakona o akcizama, da sa stanjem na taj dan izvrše popis zatečenih zaliha navedenih proizvoda i da popisne liste dostave nadležnom poreskom organu u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Detaljna objašnjenja o novom načinu obračuna akcize na jaka alkoholna pića daćemo u novom broju časopisa Porezi i računovodstvo (6/21), koji će u aplikaciji Porezi Online biti objavljen 29. maja.