Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Doneta je Uredba o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa (za Finalni PKT online seminar 28. decembra već je prijavljeno oko 2.000 učesnika)

24. 12. 2020.

Kao što smo najavili u vesti od 22. decembra, na upravo održanoj sednici Vlade (24. decembra) doneta je Uredba o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 (u nastavku: Uredba). Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku RS, što znači početkom januara 2021. godine.  

Ovom uredbom bliže se uređuje postupak i način odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje čija je dospelost za plaćanje odložena u skladu sa:

 1. Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima i
 2. Zaključkom Vlade.

U ovom momentu, za privredne subjekte koji su koristili fiskalne pogodnosti najvažnije je da prva rata (od ukupno 24) poreza i doprinosa na zarade, naknade zarade, lične zarade preduzetnika i akontacija poreza i doprinosa preduzetnika paušalaca - dospeva 10. februara 2021. godine, a svaka naredna rata dospeva istog datuma u mesecu koji sledi (10. marta, 10. aprila...), uz ograničenje da ukupna mesečna rata po osnovu navedenih javnih prihoda ne može biti manja od 1.000 dinara.

Postupak odlaganja plaćanja javnih prihoda sprovodiće se po automatizmu, tj. bez sačinjavanja bilo kakvog sporazuma, kao i bez sredstava obezbeđenja. 

Što se odloženih akontacija poreza na dobit tiče, prva rata dospeva 10. u mesecu koji sledi nakon meseca u kome je izvršena predaja konačne poreske prijave poreza na dobit pravnih lica za 2020. godinu, u zavisnosti od toga da li će uopšte postojati obaveza plaćanja poreza na dobit. Propisano je da mesečna rata po ovom osnovu ne može biti manja od 2.000 dinara. Isti princip važi i za odložene akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti preduzetnika, uz ogranićenje da mesečna rata ne može biti manja od 1.000 dinara.

Detaljna objašnjenja o načinu odlaganja navedenih akontacija dali smo u časopisu Porezi i računovodstvo broj 5/20, str. 23.

Inače, kao što je već propisano Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima, odlaganje javnih prihoda, odnosno plaćanje na rate je bez kamate

Uredbom su uređena i sledeća pitanja:

 1. mogućnost prevremenog plaćanja odloženih javnih prihoda; 
 2. posledice u slučaju neblagovremenog plaćanja dospelih rata; 
 3. posledice u slučaju nepodnošenja poreskih prijava za porez na dobit i poreza na prihode preduzetnika;
 4. plaćanje obaveza u slučaju statusne promene;
 5. dospeće odloženih obaveza u postupku likvidacije i prinudne likvidacije; 
 6. uticaj promene pravne forme ili nastavka obavljanja delatnosti preduzetnika u formi privrednog društva i dr.   

FINALNI PKT ONLINE SEMINAR U 2020. GODINI - BESPLATAN ZA SVE UČESNIKE

Detaljna objašnjenja o primeni nove uredbe i novim propisima o PDV-u čija primena počinje 1. januara 2021. godine, daćemo u novom broju časopisa: Porezi i računovodstvo broj 1/21, koji je u pripremi, kao i na Finalnom PKT online seminaru koji se održava 28. decembra (ponedeljak, od 10:00 do 12:00), koji je besplatan za sve učesnike koji se budu prijavili. 

Od momenta najave seminara, u roku od svega dva dana već je prijavljeno skoro 2.000 učesnika.   

PRIJAVA ZA BESPLATAN ONLINE SEMINAR