PKT vesti

 • Izašao je časopis Porezi i računovodstvo broj 05/19 - tema broja: Turističke usluge - pravila oporezivanja i knjiženja

  25. 04. 2019.
  Časopis Porezi i računovodstvo broj 04/19 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 30. marta. U novom broju časopisa dali smo još jedan osvrt na nametnutu temu načina dokazivanja troškova zaposlenih za dolazak na rad i odlazak sa rada, dok je tema broja konsolidovanje finansijskih izveštaja.
 • Aktiviran je PKT Kalkulator kamate u okviru aplikacije Porezi Online - gratis probni period do 17. aprila

  09. 04. 2019.
  U okviru aplikacije Porezi Online aktivirana je stranica Kalkulatori, koja sadrži pogram za obračun kamate, i to: zakonske zatezne kamate u RSD, zakonske zatezne kamate u EUR i kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode. Obračun kamate vrši se na jednostavan način, u šest koraka. U probnom periodu, do 17. aprila 2019. godine, stranica će biti otvorena, a nakon toga pristup će imati samo pretplatnici na paket koji obuhvata aplikaciju Porezi Online.
 • Obaveza vođenja tzv. robnog knjigovodstva (Mišljenje Ministarstva finansija)

  08. 04. 2019.
  Zakonom o računovodstvu načelno je definisano da evidencija o količinama i vrednosti zaliha jeste vrsta pomoćne evidencije (tzv. robno knjigovodstvo). Pritom, da li će se ta evidencija (u fizičkom smislu) voditi u okviru maloprodajnog objekta, kod računovođe ili na drugom mestu, pitanje je koje svaki entitet treba da uredi. Obaveza vođenja ove evidencije odnosi se na sva pravna lica i preduzetnike koji primenjuju Zakon o računovodstvu. Iako je reč o odredbama koje su u višedecenijskoj primeni, povremeno se postavlja pitanje o (ne)obaveznosti vođenja tzv. robnog knjigovodstva, o čemu je upravo izdato Mišljenje Ministarstva finansija.
 • Izašao je časopis Porezi i računovodstvo broj 03/19 - teme broja: Utvrđivanje poreza na imovinu i osvrt na Mišljenje MF o načinu dokazivanja naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao

  27. 02. 2019.
  Uobičajena tema februarskog broja jeste utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za prethodnu godinu. Ovoga puta problematiku usklađivanja prihoda i rashoda u poreskom bilansu objasnili smo na osnovu delimične modifikacije jednog realnog primera iz prakse. Osim toga, skrećemo pažnju na tekstove u kojima smo ukazali kako (ne)sprovođenje određenih računovodstvenih postupaka može imati značajan uticaj na iznos poreske osnovice, odnosno na iznos poreza na dobit. Prvi postupak je obezvređenje imovine koja se kasnije prodaje, a taj prenos je osnov utvrđivanja kapitalnog dobitka/gubitka. Drugi postupak je utvrđivanje rezidualne vrednosti osnovnih sredstava koja se takođe prodaju po isteku korisnog veka upotrebe (koji je utvrdio konkretan obveznik).
 • Očekuje se ukidanje obrazaca za obračun poreske amortizacije OA/I i OA/N, kao i propisivanje novih obrazaca PB-1 i PDP

  03. 02. 2019.
  Izmene Pravilnika o poreskom bilansu biće izvršene prvenstveno sa ciljem propisivanja pozicija u poreskom bilansu u okviru kojih će se iskazivati prihodi i rashodi za čije (ne)priznavanje su propisana nova pravila. Pritom, izmene se vrše samo sa ciljem usklađivanja načina iskazivanja podataka u poreskom bilansu sa izmenama koje su u primeni počev od poreskog bilansa za 2018. godine. Navedene izmene uslovile su potrebu za propisavanjem novog Obrasca PB-1. Takođe, očekuje se propisivanje novog obrasca poreske prijave - PDP. Ono što je možda važnije, to je ukidanje (neupotrebljivih) obrazaca za obračun poreske amortizacije nepokretnosti (OA/I) i nematerijalnih sredstava (OA/N).

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.