Za potrebe advokata ponovo je dopunjena Uredba o paušalnom oporezivanju preduzetnika

04.11.2017.
 

Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (u nastavku: Uredba) nedavno je izmenjena i dopunjena.

Međutim, zbog očigledno specijalnog (čitajte: povlašćenog) statusa koji advokati imaju u odnosu na sve ostale kategorije preduzetnika, Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 2. novembra 2017. godine, donela je Uredbu o dopuni Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti. Uredba je objavljena u Službenom glasnika RS br. 98/17 od 3. novembra 2017. godine, a stupila je na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

Prema novom članu 6v stav 1. Uredbe, izuzetno, preduzetnicima advokatima, paušalni prihod za utvrđivanje poreske obaveze za 2015, 2016. i 2017. godinu utvrđuje se u visini paušalnog prihoda koji je ovoj grupi obveznika utvrđen za 2014. godinu.

Prema članu 6v stav 2. Uredbe, za preduzetnike advokate koji započinju obavljanje delatnosti, odnosno koji postaju obveznici na paušalno utvrđeni prihod, u 2015, 2016. ili 2017. godini, paušalni prihod utvrđuje se u visini prihoda obveznika advokata koji pod istim ili sličnim uslovima obavlja navedenu delatnost, a kojem je utvrđena visina paušalnog prihoda u skladu sa stavom 1. ovog člana.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter