Utvrđeni su usklađeni neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana (u primeni od 1. februara 2018)

28.01.2018.
 

Na osnovu člana 12a stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana (u nastavku: Zakon), Vlada Republike Srbije objavljuje Usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29) i 30), člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8) i 9), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona. Iznosi se usklađuju godišnjim indeksom potrošačkih cena u prethodnoj godini, a primenjuju se na sve isplate koje se vrše od 1. februara 2018. godine – nezavisno od toga za koji mesec se vrši isplata.

Osim navedenog, podsećamo da je odredbom člana 48. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (Službeni glasnik RS, broj 113/17) propisano da se prvo usklađivanje za neoporezivi iznos zarade od 15.000 dinara iz člana 15a Zakona vrši počev u 2019. godini.

PREGLED USKLAĐENIH NEOPOREZIVIH IZNOSA

R. br.

O P I S

Neoporezivi iznosi koji se primenjuju za isplate od 1. februara 2018.

I

Neoporezivi iznosi iz člana 9. stav 1. Zakona

1.

Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika – tačka 9)

67.145

2.

Stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12)

11.511

3.

Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13)

9.592

4.

Naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva – tačka 29)

5.150

5.

Novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca – tačka 30)

12.746

II

Neoporezivi iznosi iz člana 18. stav 1. Zakona

1.

Naknada troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada – tačka 1)

3.837

2.

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2)

2.303

3.

Naknada prevoza na službenom putovanju sopstvenim vozilom – tačka 5)

6.716

4.

Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 7)

38.370

5.

Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – tačka 8)

9.592

6.

Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 9)

19.183

III

Neoporezivi iznos iz člana 21a stav 2. Zakona i člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

1.

Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

5.757

IV

Neoporezivi iznos iz člana 83. stav 4. tačka 1) Zakona

1.

Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću

11.684

V

Neoporezivi iznos iz člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona

1.

Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca

12.746

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter