Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
  • SVE GODINE
  • 2020.
  • 2019.
  • 2018.
  • 2017.
  • 2016.
  • 2015.
  • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Utvrđeni su usklađeni neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana - u primeni od 1. februara 2023.

30. 1. 2023.

Na osnovu člana 12a stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana (u nastavku: ZPDG), Vlada Republike Srbije objavljuje Usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29), 30) i 31), člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8), 9) i 9a), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) ZPDG godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2022. godini. Iznosi su objavljeni u Službenom glasniku RS broj 6/23, od 27. januara 2023. godine, a primenjuju se na sve isplate koje se vrše od 1. februara 2023. godine – nezavisno od toga za koji mesec se vrši isplata.

Podsećamo da se neoporezivi iznos zarade od 21.712 dinara primenjuje od 1. januara 2023. godine.

PREGLED USKLAĐENIH NEOPOREZIVIH IZNOSA

R.br.

O P I S

Neoporezivi iznosi u dinarima

Iznosi u primeni do
31. 1. 2023.

Iznosi u primeni od
1. 2. 2023.

I

Neoporezivi iznosi iz člana 9. stav 1. ZPDG

 

 

1.

Pomoć koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog, poslodavac isplaćuje članu njegove porodice - tačka 9)

76.281

87.799

2.

Stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

33.413

38.458

3.

Naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

10.898

12.544

4.

Naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva - tačka 29)

5.851

6.735

5.

Novčana pomoć fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca - tačka 30)

14.480

16.666

6.

Naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija - tačka 31)

111.380

128.198

II

Neoporezivi iznosi iz člana 18. stav 1. ZPDG

 

 

1.

Naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - tačka 1)

4.359

5.017

2.

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

2.617

3.012

3.

Naknada prevoza na službenom putovanju sopstvenim automobilom - tačka 5)

7.630

8.782

4.

Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 7)

43.591

50.173

5.

Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 8)

10.898

12.544

6.

Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 9)

21.794

25.085

7.

Pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog - tačka 9a)

76.281

87.799

III

Neoporezivi iznos iz člana 21a stav 2. ZPDG i člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

 

 

1.

Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

6.541

7.529

IV

Neoporezivi iznos iz člana 83. stav 4. tačka 1) ZPDG

 

 

1.

Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću

111.380

128.198

V

Neoporezivi iznos iz člana 85. stav 1. tačka 11) ZPDG

 

 

1.

Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca

14.480

16.666