Ukinuta je obaveza overavanja obrazaca platnih naloga pečatom (počev od 18. maja 2018)

11.05.2018.
 

Vlada Republike Srbije nedavno je donela Zaključak o ukidanju obavezne upotrebe pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava, koji je objavljen u Sl. glasniku RS, br. 28/18, od 12. aprila 2018. godine.

Sastavni deo Zaključka je Akcioni plan o ukidanju obavezne primene pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava, koji ima dve tabele sa 176, odnosno 51 tačkom. To su tabelarni pregledi odredaba različitih propisa i obrazaca koji trenutno predviđaju upotrebu pečata, sa definisanim rokovima za njihovu izmenu. Suština je da će tokom narednih meseci biti izvršene izmene brojnih podzakonskih akata kojima je trenutno predviđena upotreba pečata.

U skladu sa Zaključkom, ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa, koji je objavljen u Sl. glasniku RS broj 36/18, a stupa na snagu 18. maja 2018. godine.

Izmenom člana 6. Pravilnika predviđeno je da se na obrascima platnih naloga (naloga za uplatu ili naloga za prenos), umesto do sada obaveznih elemenata – pečata i potpisa platioca/primaoca (overa) – upisuje potpis, odnosno saglasnost platioca/primaoca. Ostale odredbe nisu menjane. Dakle, prilikom realizacije naloga (uplata, isplata, prenos) na blagajni banke, više nije obavezno koristiti pečat (iako njegova upotreba nije zabranjena).  

TRENINZI U MAJU

  • 16. maja: Nova pravila poreskog postupka (u skladu sa izmenama i dopunama ZPPPA) 
  • 22. maja: Finansijski i operativni lizing - primena novog MSFI 16 i poreski aspekti 

Prijavite se brzo, jer broj mesta je ograničen na 80 učesnika! 

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter