Od 6. januara u primeni su novi iznosi najniže i najviše osnovice doprinosa (koji će važiti tokom cele 2018. godine)

07.01.2018.
 

U Sl. glasniku RS broj 2/18 objavljeni su iznosi najniže i najviše osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, koji će biti u primeni tokom cele 2018. godine (počev od 6. januara). Naime, podsećamo da je poslednjim izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje propisano da će se navedeni iznosi objavljivati (samo) jednom godišnje.

Odredbama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje propisano je da najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca novembra u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi, za koji su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. Dakle, misli se na period od decembra 2016. godine do novembra 2017. godine. Iznos najniže mesečne osnovice svake godine objavljuje ministar nadležan za poslove finansija.

Po istom principu utvrđuje se i najviša mesečna osnovica doprinosa. Kao i do sada, najviša mesečna osnovica doprinosa utvrđuje se kao petostruki iznos navedene prosečne zarade. 

Iznosi najniže i najviše mesečne osnovice doprinosa primenjuju se do 31. 12. 2018. godine, i to od prvog narednog dana od dana objavljivanja ovih iznosa u Službenom glasniku Republike Srbije.  

U Službenom glasniku RS broj 2/18 od 5. 1. 2018. godine objavljeni su sledeći iznosi: 

  • najniža mesečna osnovica doprinosa: 23.053 dinara (u primeni od 6. 1. 2018. godine); 
  • najviša mesečna osnovica doprinosa: 329.330 dinara (u primeni od 6. 1. 2018. godine);
  • najviša godišnja osnovica doprinosa za 2017. godinu: 3.951.855 dinara. 

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter