Obaveza poslodavca da novog zaposlenog prijavi pre stupanja na rad (u primeni od 25. decembra 2017)

26.12.2017.
 

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu dopunjen je član 35. stav 2. Zakona o radu, novom odredbom prema kojoj je poslodavac dužan da na osnovu ugovora o radu ili drugog ugovora o obavljanju poslova zaključenog u skladu sa ovim zakonom, podnese jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje u roku propisanom zakonom kojim se uređuje Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, a najkasnije pre stupanja zaposlenog i drugog radno angažovanog lica na rad

Ova odredba u primeni je od 25. decembra 2017. godine

Na primer, lice je zaključilo ugovor o radu 20. decembra 2017. godine kojim je predviđeno da lice stupa na rad 9. januara 2018. godine. Da li se Jedinstvena prijava za ovo lice podnosi 8. ili 9. januara? Polazeći od jezičkog tumačenja norme člana 35. stav 2. Zakona o radu, potrebno je podneti Jedinstvenu prijavu najkasnije pre stupanja zaposlenog i drugog radno angažovanog lica na rad, a to je u konkretnom primeru 8. januar 2018. godine.

Povodom obaveze poslodavaca da izvrše podnošenje Jedinstvene prijave elektronskim putem preko portala CROSO, pre stupanja lica na rad, oglasio se i Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, kao i Republički fond PIO

Opširnije na www.porezionline.rs.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter