Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
  • SVE GODINE
  • 2020.
  • 2019.
  • 2018.
  • 2017.
  • 2016.
  • 2015.
  • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Nove izmene i dopune Pravilnika o PDV-u – od 1. marta primenjivaće se nova pravila izdavanja elektronske fakture za tzv. sukcesivne isporuke dobara i usluga

24. 2. 2023.

Nakon manje od mesec dana od poslednjih izmena i dopuna Pravilnika o PDV-u, ministar finansija doneo je novi Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o PDV-u. Ovaj pravilnik objavljen je u Službenom glasniku RS broj 15/23, od 24. februara, a stupa na snagu 1. marta 2023. godine.

Imajući u vidu da prelaznom odredbom nije drugačije propisano, prema našem mišljenju, nova pravila će se primenjivati i na promet dobara i usluga izvršen u februaru. Suština je da se produžava rok za izdavanje elektronske fakture za tzv. sukcesivne isporuke, tako da se e-faktura izdaje najkasnije u roku od 15 dana po isteku kalendarskog meseca. Na primer, za sukcesivne isporuke izvršene u februaru e-faktura se može izdati poslednjeg dana februara, ali može i najkasnije do 15. marta. 

Podsećamo da je poslednjim izmenama i dopunama Pravilnika o PDV-u, koje su u primeni od 1. februara 2023. godine, dodat stav 4. u članu 192. Pravilnika o PDV-u, kojim je propisano da u slučaju kada se za više pojedinačnih isporuka dobara ili usluga izdaje elektronska faktura, kao podatak o datumu prometa navodi se datum izdavanja elektronske fakture.

Dodatno, ostale su nepromenjene odredbe člana 192. st. 2. i 3. Pravilnika o PDV-u, kojima je propisano da je obveznik PDV-a dužan da izda račun najkasnije na kraju svakog kalendarskog meseca za isporuke dobara i usluga izvršene u tom mesecu, što je u uslovima elektronskog fakturisanja stvaralo praktične probleme, odnosno dovelo do neprimenjivosti odredbi u značajnom broju slučajeva i poreskom riziku za primaoce elektronskih faktura, na šta smo ukazali u našem časopisu i na treningu, odmah nakon objavljivanja izmena i dopuna Pravilnika o PDV-u.

Prema izmenjenim odredbama člana 192. stav 4. Pravilnika o PDV-u, izuzetno od st. 2. i 3. ovog člana, elektronska faktura za promet dobara, odnosno usluga iz stava 1. ovog člana može biti izdata posle poslednjeg dana poreskog perioda iz stava 2. ovog člana, odnosno posle poslednjeg dana kalendarskog meseca iz stava 3. ovog člana, a najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka iz st. 2. i 3. ovog člana.

Prema novom stavu 5. člana 192. Pravilnika o PDV-u, u elektronskoj fakturi iz stava 1. ovog člana kao podatak o datumu prometa navodi se poslednji dan poreskog perioda iz stava 2. ovog člana, odnosno poslednji dan kalendarskog meseca iz stava 3. ovog člana.

Dake, sada su propisana sledeća pravila:

  • elektronska faktura za više sukcesivnih isporuka može da bude izdata posle poslednjeg dana kalendarskog meseca, a najkasnije u roku od 15 dana od isteka kalendarskog meseca;
  • kao podatak o datumu prometa u elektronskoj fakturi navodi se poslednji dan kalendarskog meseca, a ne datum izdavanja fakture – kako je prvobitno bilo propisano.

Propisivanjem novih pravila otklanja se propust donosioca propisa i stvaraju se uslovi za širu primenu ove odredbe u praksi.

Detaljna objašnjenja o primeni novih pravila daćemo na novim treninzima iz oblasti elektronskog fakturisanja.

Trening 7. marta: Storniranje elektronskih faktura, ispravke grešaka u SEF-u i nove izmene Pravilnika o PDV-u

Trening 10. marta: Elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a u SEF-u - retrospektiva, aktuelna i sporna pitanja

PRIJAVA ZA TRENINGE