Izmene pravilnika o obrascima poreskih prijava za porez na imovinu i novi obrazac ponude finansijske pogodbe

13.11.2017.
 

U Službenom glasniku RS broj 101/17, od 10. novembra 2018. godine, objavljena su dva pravilinika, i to: 

  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu - primenjuje se od 1. januara 2018. godine; 
  • Pravilnik o obliku i sadržini obrasca ponude finansijske pogodbe - stupa na snagu i počinje da se primenjuje 18. 11. 2017. godine.

Pravilnik iz oblasti poreza na imovinu izmenjen je zbog okolnosti da se poreske prijave za porez na prenos apsolutnih prava (Obrazac PPI-4) i porez na nasleđe i poklon (Obrazac PPI-3) počev od 1. januara 2018. godine podnose u elektronskom obliku (obaveza se odnosi na pravna lica i preduzetnike, dok će fizička lica poreske prijave i dalje moći da šalju i neposredno, odnosno putem pošte).

Drugi pravilnik je donet na osnovu Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Pravilnikom je propisan obrazac ponude finansijske pogodbe koji se odnosi na trgovce koji nude prodaju sa obročnim otplatama cene ili drugi oblik finansiranja korisnika koji ima istu ekonomsku suštinu, koju nudi trgovac i koja podrazumeva odloženo plaćanje duga u toku određenog perioda. Naime, prema članu 47. pomenutog zakona, pri oglašavanju i ponudi finansijskih pogodbi koje nudi trgovac, a naročito prodaje sa obročnim otplatama cene - trgovac mora naročito da navede podatke o robi ili usluzi, gotovinsku cenu, kao i iznos koji se plaća unapred na ime učešća ili prve rate. Upravo za te svrhe propisan je novi obrazac.

Detaljnija objašnjenja o novim propisima mogu se videti na www.porezionline.rs.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter