Izašao je časopis Porezi i računovodstvo broj 5/18 - tema broja: Izmenjena poreska prijava i druge izmene ZPPPA

29.04.2018.
 

Časopis Porezi i računovodstvo broj 5/18 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 28. aprila, dok pretplatnici štampanog izdanja mogu da ga očekuju od ponedeljka - 30. aprila 2018. godine. U novom broju časopisa objavili smo: 

  • 18 tekstova,
  • 26 poreskih kratkih tema i
  • 24 mišljenja Ministarstva finansija.

Kao temu broja izdvojili smo izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, sa posebnim osvrtom na nova pravila podnošenja izmenjene poreske prijave. Naime, za razliku od izmena u oblasti PDV-a (koje ovoga puta nisu bile brojne), izmene u oblasti poreskog postupka veoma su obimne i značajne (izmenjeno je više od polovine članova ZPPPA), a neke od njih su sistemskog karaktera. Zbog značaja ovih izmena, zakazan je trening 16. maja: Nova pravila poreskog postupka u skladu sa izmenama i dopunama ZPPPA. 

U oblasti PDV-a obradili smo dve aktuelne teme. Jedna se odnosi na izdavanje i prodaju vaučera, koji mogu biti namenski i nenamenski, pa je i poreski tretman različit. O značaju ove teme govori činjenica da je polovinom 2016. godine Savet Evropske unije izvršio izmenu Direktive 2006/112/EZ u vezi s tretmanom vrednosnih kupona. U tekstu smo objasnili poreski tretman koji treba primeniti u domaćim uslovima, s osvrtom na neznatne razlike u odnosu na tretman predviđen Direktivom EU. Druga tema odnosi se na auto-škole u sistemu PDV-a, iako je većina njih bila izvan toga sistema, s tim da su poreski organi u brojnim postupcima poreskih kontrola konstatovali nepravilnosti upravo u pogledu neevidentiranja prometa, što će za posledicu imati da mnoge auto-škole postanu obveznici PDV-a. 

Značajan deo časopisa (tri teksta) posvećen je poreskom izuzimanju kapitalnog dobitka koji fizičko lice ostvari po osnovu prenosa udela koji je u svom vlasništvu posedovalo najmanje deset godina neprekidno, s tim da je u periodu kraćem od tih deset godina dolazilo do promena u pogledu nominalne vrednosti ili procenta učešća u kapitalu. Suština je da u takvim okolnostima poresko izuzimanje može da se primeni samo delimično, s tim da zakonskim odredbama nije precizno uređen način utvrđivanja kapitalnog dobitka, pa smo pokušali da objasnimo koji postupak bi trebalo primeniti.  

Objavili smo i tekstove o utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak građana za 2017. godinu (rok za podnošenje poreske prijave ističe 15. maja), sa posebnim osvrtom na specifičnosti utvrđivanja toga poreza kod fizičkih lica koja obavljaju samostalnu delatnost. Naime, očekuje se objavljivanje Pravilnika o izmenama Pravilnika  o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana po rešenju, kojim će biti izvršene izmene u pogledu načina iskazivanja podataka u Obrascu PPDG-2R, a tiču se preduzetnika (izmena se odnosi na priznavanje poreza na prihode od samostalne delatnosti kao odbitne stavke od oporezivog prihoda). Prema našem mišljenju, osnovna svrha izmene jeste da se da legitimitet postupku koji je prilikom utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak građana Poreska uprava već primenjivala, o čemo smo pisali i u časopisu Porezi i računovodstvo broj 9/17, str. 143

TRENINZI U MAJU

  • 16. maja: Nova pravila poreskog postupka (u skladu sa izmenama i dopunama ZPPPA) 
  • 22. maja: Finansijski i operativni lizing - primena novog MSFI 16 i poreski aspekti 

Prijavite se brzo, jer broj mesta je ograničen na 80 učesnika! 

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter