Izašao je časopis Porezi i računovodstvo broj 3/18 (tema broja: Primena Korisničkog uputstva za pregled obračuna PDV-a)

04.03.2018.
 

Časopis Porezi i računovodstvo broj 3/18 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 4. marta, dok pretplatnici štampanog izdanja mogu da ga očekuju od ponedeljka - 5. marta 2018. godine. U novom broju časopisa objavili smo 21 tekst, 41 poresku kratku temu i 41 mišljenje Ministarstva finansija.

Kao temu broja izdvojili smo tekstove o praktičnoj primeni Korisničkog uputstva za iskazivanje podataka u Obrascu POPDV. Ovo uputstvo sadrži objašnjenja sa primerima na više od 180 strana, pa treba prepoznati detalje i specifičnosti. U četiri zasebna teksta skrenuli smo pažnju na slučajeve kod kojih će verovatno biti najviše otpora u primeni. Na primer, iskazivanje podataka o nabavljenim dobrima i uslugama nezavisno od toga što račun nije izdat ili nije primljen, iskazivanje podataka na osnovu procenjenih vrednosti, ispravka odbitka prethodnog poreza na osnovu saznanja/dokaza da je osnovica smanjena, a ne na osnovu primljenog dokumenta o izmeni osnovice itd. 

Od mnoštva zanimljivih tema u ovom broju, skrećemo pažnju na tekst o prihodovanju obaveza, odnosno isknjižavanju potraživanja kod kojih je nastupila zastarelost, što ima poreske implikacije s aspekta poreza na dobit. Povod za ovu temu jesu naša saznanja o instrukcijama za postupanje poreskih organa u postupcima poreskih kontrola

U okviru poreza na dohodak građana i doprinosa ukazali smo na problematičnu novu odredbu člana 13. stav 5. Zakona o doprinosima kojom je definisano da se doprinosi ne plaćaju na primanja koja zaposleni ostvari od poslodavca, na koja se ne plaća porez na zarade. Naizgled jasno napisanu odredbu treba tumačiti na nešto drugačiji način – u skladu sa onim šta su zakonopisci hteli, a ne baš onako kako je norma napisana. 

U okviru redovnih tema za martovski broj časopisa, obuhvatili smo utvrđivanje poreza na imovinu u tzv. statici i akontaciju poreza na dobit pravnih lica. Imajući u vidu da početak marta protiče u znaku početka primene obaveze registracije faktura u Centralnom registru faktura (tzv. CRF sistem), toj temi posvetili smo pažnju u dva teksta. 

TRENINZI U MARTU

  • 16. marta - Oporezivanje imovine (utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu i porez na prenos apsolutnih prava)
  • 20. marta - Primena Korisničkog uputstva za pregled obračuna PDV-a i nova pravila oporezivanja porezom na dobit po odbitku (premijera - još malo slobodnih mesta)
  • 21. marta - Primena Korisničkog uputstva za pregled obračuna PDV-a i nova pravila oporezivanja porezom na dobit po odbitku (repriza - još malo slobodnih mesta)

Prijavite se brzo, jer broj mesta je ograničen na 80 učesnika! 

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter