Izašao je časopis Porezi i računovodstvo broj 1/18 (tema broja: Izmene poreskih zakona i priznavanje kursnih razlika)

29.12.2017.
 

Časopis Porezi i računovodstvo broj 1/18 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 29. decembra 2017, dok pretplatnici štampanog izdanja mogu da ga očekuju odmah posle Božića. Naime, usled uobičajenih problema sa isporukom štampanih izdanja između dva praznika, časopis će biti isporučen 6. januara. 

Centralne teme broja jesu izmene i dopune poreskih i drugih zakona, kao i preračun monetarnih stavki po kursu strane valute na datum bilansa stanja. U okviru ove teme dali smo osvrt i na čuveno pitanje (ne)kursiranja deviznih avansa, odnosno primene kursa za potrebe priznavanja imovine, prihoda i rashoda po osnovu kojih je bilo avansnog plaćanja. Naime, na osnovu IFRIC Tumačenja 22 (koje se primenjuje od 1. januara 2018, s tim da se ranija primena podstiče), Ministarstvo finansija se eksplicitno izjasnilo da je ovo pitanje bilo stvar izbora računovodstvene politike.

Detaljna objašnjenja o navedenoj temi i Mišljenje Ministarstva finansija dostupni su na porezionline.rs.   

Trgovcima robe na veliko i malo, kao i njihovim dobavljačima (proizvođačima) skrećemo pažnju na tekst o poreskom tretmanu naknade koja se zaračunava po osnovu nevraćene povratne ambalaže (koja je svojevremeno isporučena sa nekom robom). Naime, jedini logičan i ispravan način jeste primena pravila o izmeni poreske osnovice za promet konkretne robe, uz koju je ambalaža bila isporučena, dok je u praksi ta naknada pogrešno tretirana kao naknada štete koja ne podleže PDV-u, ili pak kao poseban promet ambalaže. 

Uz ovaj broj časopisa pretplatnicima štampanog izdanja biće dostavljene i dve Zbirke propisa, i to: 

Svim pretplatnicima (štampanog i elektronskog izdanja) dostavićemo PKT kalendar za 2018, kao i ulaznice za seminar o godišnjem finansijskom izveštaju i utvrđivanju poreza na dobit za 2017. godinu, koji će se održati u šest gradova (Zrenjanin, Beograd, Kragujevac, Niš, Subotica i Novi Sad), u periodu od 23. januara do 1. februara.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter