Informacija o kamatnim stopama „van dohvata ruke“

08.02.2014.

U oblasti poreza na dobit, čije utvrđivanje je u toku, trenutno najvažnije pitanje odnosi se na iznose kamatnih stopa za koje će se smatrati da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“. Naime, obveznici poreza na dobit koji su realizovali transakcije sa poveznim licima po osnovu kredita i zajmova, imaju obavezu da utvrde rashode, odnosno prihode od kamate po kamatnim stopama u skladu sa principom „van dohvata ruke“.

Iako je rok za predaju poreskog bilansa 29. jun, podatak o iznosu porezu na dobit potrebno je obračunati pre kraja februara, kako bi se u bilansu uspeha utvrdio konačan iznos poreskog rashoda (koji čini zbir tekućeg i odloženog poreza). Utvrđivanje poreza na dobit od značaja je i za utvrđivanje odloženog poreza, jer od ukupnog obračuna poreza na dobit zavisi odloženi porez npr. po osnovu neiskorišćenog poreskog kredita ili prenetog poreskog gubitka.

Prema odredbi člana 61. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, za potrebe utvrđivanja iznosa kamate koja bi se po principu „van dohvata ruke“ obračunavala na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica, ministar finansija može propisati iznose kamatnih stopa za koje će se smatrati da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“.

Prema našim saznanjima, ministar finansija će iskoristiti navedeno pravo i uskoro objaviti poseban pravilnik, kojim će biti objavljene kamatne stope koje su utvrđene na osnovu podataka koje je Ministarstvu finansija dostavila Narodna banka Srbije.

Očekuje se da pravilnikom budu objavljene sledeće kamatne stope:

  • kamatne stope posebno za banke, a posebno za privredne subjekte;
  • kamatne stope posebno za kratkoročne, a posebno za dugoročne kredite, odnosno zajmove;
  • kamatne stope posebno za dinare, a posebno za (samo) tri strane valute: EUR, USD i CHF.

S obzirom na to da je postupak donošenja pravilnika u toku i da se njegovo objavljivanje očekuje narednih dana, ovom prilikom ne objavljujemo utvrđene iznose kamatnih stopa. Iznosi kamatnih stopa biće saopšteni učesnicima predstojećeg treninga: Utvrđivanje poreza na dobit i analiza transfernih cena, koji se održava 11. februara.

Napominjemo da, nezavisno od kamatnih stopa koje će ministar objaviti, obveznik svakako ima pravo da za potrebe utvrđivanja kamatnih stopa po principu „van dohvata ruke“, umesto propisanih kamatnih stopa, primeni opšta pravila o utvrđivanju cene transakcije po principu „van dohvata ruke“ i samostalno utvrdi kamatne stope za koje će se smatrati da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“.

Pored pomenutog pravilnika o kamatnim stopama „van dohvata ruke“, očekuje se da (konačno) budu objavljeni i pravilnici koji uređuju poreski bilans i poresku prijavu za porez na dobit.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter