Doneto je nekoliko podzakonskih akata iz oblasti akciza i duvana (usklađeni iznosi i izmene pravilnika o refakciji akcize)

10.03.2018.
 

Vlada Republike Srbije, odnosno ministar finansija, doneli su nekoliko podzakonskiih akata iz oblasti akciza i duvana, koji su objavljeni u Sl. glasniku RS broj 18/18 od 9. marta 2018. godine, i to: 

  1. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe - stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja tj. 10. marta 2018. godine
  2. Usklađene dinarske iznose akciza iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a, člana 40a stav 1. tačka 3) i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2017. godini – primena od osmog dana od dana objavljivanja tj. od 17. marta 2018. godine
  3. Usklađene dinarske iznose akciza iz člana 40a stav 1. Tač. 4) do 8) Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2017. godini; 
  4. Usklađene iznose naknada iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanuprimena od osmog dana od dana objavljivanja tj. od 17. marta 2018. godine.

TRENINZI U MARTU

  • 16. marta - Oporezivanje imovine (utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu i porez na prenos apsolutnih prava)
  • 20. marta - Primena Korisničkog uputstva za pregled obračuna PDV-a i nova pravila oporezivanja porezom na dobit po odbitku (premijera - još malo slobodnih mesta)
  • 21. marta - Primena Korisničkog uputstva za pregled obračuna PDV-a i nova pravila oporezivanja porezom na dobit po odbitku (repriza - još malo slobodnih mesta)

Prijavite se brzo, jer broj mesta je ograničen na 80 učesnika! 

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter