PKT vesti

 • Očekuju se izmene Pravilnika o pregledu obračuna PDV-a, bez odlaganja početka njegove primene

  22.05.2018.
  Obaveza sačinjavanja pregleda obračuna PDV-a propisana je odredbom člana 37. stav 1. tačka 3) Zakona o PDV-u. Inicijalno je bilo predviđeno da ova obaveza počinje da se primenjuje 1. januara 2017. godine, ali je dva puta odlagana. Najpre je bilo propisano da se obaveza odlaže do 1. januara 2018. godine, a zatim do 1. jula 2018. godine. Prema našim saznanjima, novo odlaganje početka primene ove obaveze se ne planira. Inače, svima bi trebalo da bude jasno da se ovaj rok može produžiti samo izmenama Zakona o PDV-u. Imajući u vidu da je Zakon o PDV-u menjan pre samo mesec dana, a da tim izmenama nije izvršeno odlaganje ovog roka, očigledno je da takva namera ne postoji.
 • Ukinuta je obaveza overavanja obrazaca platnih naloga pečatom (počev od 18. maja 2018)

  11.05.2018.
  Izmenom člana 6. Pravilnika predviđeno je da se na obrascima platnih naloga (naloga za uplatu ili naloga za prenos), umesto do sada obaveznih elemenata – pečata i potpisa platioca/primaoca (overa) – upisuje potpis, odnosno saglasnost platioca/primaoca. Ostale odredbe nisu menjane. Dakle, prilikom realizacije naloga (uplata, isplata, prenos) na blagajni banke, više nije obavezuno koristiti pečat (iako njegova upotreba nije zabranjena).
 • Izašao je časopis Porezi i računovodstvo broj 5/18 - tema broja: Izmenjena poreska prijava i druge izmene ZPPPA

  29.04.2018.
  Kao temu broja izdvojili smo izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, sa posebnim osvrtom na nova pravila podnošenja izmenjene poreske prijave. Naime, za razliku od izmena u oblasti PDV-a (koje ovoga puta nisu bile brojne), izmene u oblasti poreskog postupka veoma su obimne i značajne (izmenjeno je više od polovine članova ZPPPA), a neke od njih su sistemskog karaktera. Zbog značaja ovih izmena, zakazan je trening 16. maja: Nova pravila poreskog postupka u skladu sa izmenama i dopunama ZPPPA.
 • Izmenjena je Uredba o izvršavanju Zakona o PDV-u na teritoriji AP Kosovo i Metohija

  27.04.2018.
  Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 26. aprila 2018. godine, donela je Uredbu o izmenama Uredbe o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 (u nastavku: Uredba). Uredba će biti objavljena u narednom broju Sl. glasnika RS (verovatno broj 31/18 od 27. aprila), a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja. Ne računajući tehničku korekciju izvršenu u članu 1. Uredbe (dodati su brojevi Sl. glasnika RS u kojima su u međuvremenu objavljivane izmene Zakona o PDV-u), izvršena je samo jedna izmena. To je brisanje stava 2. u članu 2. Uredbe.
 • Objavljene su izmene i dopune zakona iz oblasti PDV-a, poreskog postupka, akciza, računovodstva, revizije, deviznog poslovanja, faktoringa i igara na sreću

  21.04.2018.
  Najznačajnije izmene izvršene su u oblasti poreskog postupka, jer Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj adminstraciji ima čak 98 članova. Na primer, propisana su nova pravila podnošenja izmenjene poreske prijave i povraćaja PDV-a, pružanje poreskih usluga Poreske uprave, izmene u oblasti kancelarijske i terenske kontrole, obaveštavanje obveznika o dospelim obavezama (npr. putem SMS-a) i brojne druge izmene.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter