PKT vesti

 • Novi (izmenjeni) stavovi Poreske uprave u vezi sa dostavljanjem podataka o skladištima i poslovnim prostorijama

  08.10.2018.
  Na sajtu Poreske uprave objavljeno je nekoliko pitanja i odgovora u vezi sa obavezom dostavljanja podataka o skladišnim i drugim poslovnim prostorijama. U odnosu na dosadašnje usmene stavove Poreske uprave, skrećemo pažnju na to da je sada navedeno da se podaci mogu dostaviti i u pisanom obliku. Ovakav stav rezultat je našeg teksta koji smo objavili u časopisu Porezi i računovodstvo broj 9/18, str. 14, u kojem smo ukazali da je Poreska uprava neosnovano objavila Obrazac PEP-IPJ i nametnula obavezu dostavljanja podataka isključivo u elektronskoj formi. Takođe, treba imati u vidu da je opredeljen stav prema kojem ne treba dostavljati podatke o otvorenim prostorima, već samo o prostorijama u smislu zatvorenog prostora. Inače, nije jasno šta je osnov tumačenja prema kojem obveznik treba da dostavi samo podatke o poslovnim prostorijama u kojima se obavlja pretežna delatnost, što navodi na zaključak da o prostorijama u kojima se obavljaju ostale delatnosti ne treba prijavljivati.
 • Izašao je časopis Porezi i računovodstvo broj 10/18 (tema broja: Statusne promene privrednih društava), a zakazana su i dva nova treninga

  30.09.2018.
  Kao rezultat praktičnog iskustva u razmatranju poreskih i računovodstvenih implikacija statusnih promena, za ovaj broj časopisa priredili smo čak 14 zasebnih tekstova u vezi sa skoro svim aspektima statusnih promena (pravni, poreski, računovodstveni, radnopravni, fiskalne kase i dr.). Pritom, nismo imali ambiciju da u časopisu objasnimo sve moguće slučajeve koji mogu nastati u praksi, već nam je namera bila da objasnimo suštinu. Posmatrano sa računovodstvenog aspekta, analizirali smo dve najčešće vrste statusnih promena: izdvajanje uz osnivanje i pripajanje. S druge strane, tekstovi koji se tiču poreskih implikacija podjednako su primenljivi na sve vrste statusnih promena. Inače, postoje četiri osnovne vrste statusnih promena: pripajanje, spajanje, podela i izdvajanje, s tim da poslednje dve imaju nekoliko podvrsta, pa se može reći da ukupno ima osam modela statusnih promena.
 • Isporuka baze podataka (npr. pravne baze) na određeni vremenski period tokom kojeg se vrši ažuriranje, oporezuje se po opštoj stopi PDV-a od 20% (Mišljenje MF)

  18.09.2018.
  U slučaju isporuke baze podataka kakva je npr. pravna baza tj. baza propisa, kakvih ima na tržištu, čije korišćenje se ugovara za određeni vremenski period tokom kojeg se ta baza ažurira, a koja nema karakter monografske ili serijske publikacije u smislu člana 23. stav 2. tačka 9) Zakona o PDV-u, ne može se primeniti posebna stopa PDV-a od 10%, već je obveznik koji vrši promet te usluge dužan da PDV obračunava po stopi od 20%.
 • Izašao je časopis Porezi i računovodstvo broj 9/18 i zakazan je novi trening o PDV i drugim poreskim aktuelnostima

  02.09.2018.
  Osim problematike nastavljanja obavljanja delatnosti preduzetnika u formi privrednog društva (što smo izdvojili kao temu broja) i mnogih drugih tema, objavili smo i tekst o aktuelnim i spornim pitanjima u vezi sa dostavljanjem informacija o poslovnim prostorijama i skladištima - tema koja je poreske obveznika najviše okupirala krajem avgusta.
 • Odgovori na pitanja o iskazivanju podataka o izdvojenim poslovnim jedinicama i skladištima u Obrascu PEP-IPJ

  28.08.2018.
  Nepreciznost odredbi člana 25. stav 1. tačka 1) ZPPPA, koje su u primeni od 27. avgusta 2018. godine, doprinela je tome da su poreski obveznici imali brojna pitanja. Na osnovu tih pitanja, u tabeli prikazujemo sistematizovane odgovore na osnovu kojih proizlazi kada obveznici jesu, odnosno nisu dužni da pojedine podatke dostavljaju Poreskoj upravi.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter